Využití socio-kulturní animace jako inovativního nástroje komunitní sociální práce

Projekt č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007718 by podpořen z prostředků EU v rámci Operačního programu Zaměstnanost z výzvy 03_17_071 Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Termín realizace: 1. 5. 2018 - 30. 4. 2020
Místo realizace: ClubCafé Pessoa, Československé armády 543, Hradec Králové
Realizátor projektu: Občanské poradenské středisko, o. p. s.

Cíle projektu
Cílem projektu je vytvořit a ověřit metodiku socio-kulturní animace jako inovativního nástroje komunitní sociální práce využitelného v systému sociálních služeb ČR.
Dílčím cílem 1) je vytvořit metodiku socio-kulturní animace pro pozici socio-kulturního animátora - profesionála v sociálních službách, zahrnující navazování kontaktů s klienty, vytváření programu, péče o účastníky a dobrovolníky, organizaci a správu zařízení, reakce na socio-kulturní politiku.
Dílčím cílem 2) je vytvořit kompetenční profil sociálního pracovníka využívajícího socio-kulturní animaci ke své práci s klienty a s komunitou.


Klíčové aktivity projektu
1) Sběr dat k vytvoření metodiky. Výstupem aktivity bude analýza zdrojů a příkladů dobré praxe z oblasti socio-kulturní animace v ČR i v zahraničí.
2) Vytvoření metodiky. Výstupem bude vytvořená písemná metodika pro práci na pozici sociokulturního animátora-profesionála v sociálních službách o rozsahu minimálně 30 stran.
3) Workshopy a pracovní setkávání socio-kulturních animátorů. Výstupem budou osoby s rozšířenou kvalifikací a novými dovednostmi.
4) Pilotní ověřování metodiky. Výstupem bude inovovaná písemná metodika upravená dle získaných poznatků z praxe.
5) Evaluace dopadů - pozice socio-kulturní animátor. Výstupem bude zhodnocení praktických dopadů metodiky na rozvoj komunitní sociální práce prostřednictvím focus groups.
6) Evaluace dopadů - klienti komunitní klubové kavárny. Výstupem bude zhodnocení praktických dopadů metodiky socio-kulturní animace na osoby z cílové skupiny návštěvníků ClubCafé Pessoa prostřednictvím dotazníkového šetření.
7) Publikace výstupů. Výstupem bude vytvoření publikace o rozsahu 150 stran a její prezentace před odbornou veřejností.


Co se v projektu právě děje?
Momentálně se věnujeme budování spolupráce s partnery z řad komunitních center a připravujeme první evaluační setkání. Uskutečnili jsme již jeden workshop pro socio-kulturní animátory na téma "Komunikace s osobami s dušením onemocněním" a provedli rozsáhlou analýzu odborné literatury k různým přístupům socio-kulturní animace u nás i v zahraničí. Věříme, že realizace projektu nezpůsobí návštěvníkům ClubCafé Pessoa žádný diskomfort, spíše naopak, tím, že zkvalitníme svoji práci, bude naše snažení o to přínosnější.