Arteterapie a artefiletika

Arteterapie a artefiletika - základní techniky pro skupinovou a individuální práci s klienty sociálních služeb

Kurz účastníky seznamuje se základním využitím arteterapie a artefiletiky v sociálních službách. Cílem programu je účastníkům objasnit základní

teoretická a především praktická východiska technik a metod, využívaných v arteterapii a artefiletice tak, aby byl schopen tyto poznatky

následně uplatnit ve své praxi. Účastníci kurzu se skrze sebezkušenostní praktické techniky seznámí s možnostmi, jak rozvíjet u klientů

kreativitu, redukovat napětí a další psychické obtíže a pracovat s neverbálními projevy. Naučí se zpracovávat vlastní artefiletický plán

aplikovatelný do praxe s cílovou skupinou, se kterou pracují. Absolventi budou seznámeni se základy konkrétních terapeutických metod.

Absolventi budou seznámeni s limity a riziky využívání technik  arteterapie a artefiletiky pracovníkem bez odpovídající odborné kvalifikace.

Cílem kurzu není poskytovat účastníkům terapii ani sebezkušenostní výcvik.

Cílová skupina účastníků: sociální pracovníci v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství

Cílové kompetence:

- získat orientaci v základních pojmech v oblasti arteterapie a artefiletiky,

- porozumět úloze a vymezení kompetencí mezi arteterapií a artefiletikou,

- naučit se vhodně zvolit metody a techniky arteterapie a artefiletiky v práci s jednotlivými cílovými skupinami klientů v sociálních službách,

- osvojit si základní postupy a principy artefiletiky a jejich aplikace v praxi sociálního pracovníka formou využití vhodných technik,

- osvojit si zákonitosti skupinové dynamiky a její využití ve prospěch skupiny

- osvojit  si  dovedností pro efektivní komunikaci s klienty individuálně i ve skupině - využití vhodných otázek při reflektivním dialogu

- naučit se rozvíjet vnímavost k výtvarnému vyjádření, jeho symbolům a tématům včetně jejich aplikace do práce s cílovou skupinou

- posílit schopnost práce s emocemi klientů i s vlastními emocemi

Ukončení kurzu: Uplatnění znalostí a dovedností formou závěrečné práce – vytvoření artefiletického plánu pro zvolenou cílovou skupinu klientů dle profesního zaměření jednotlivých účastníků, jeho závěrečné přednesení. Kritéria hodnocení: realizovatelnost plánu – vhodné využití technik, znalost základních pojmů a principů, kreativita zpracování.

Lektorský tým: Mgr. Lucie Antes, Bc. Michaela Formánková

časová dotace 24 
forma výuky prezenční 
min. počet účastníků  8
 max. počet účastníků  12 
termín bude upřesněn v 1. čtvrtletí 2018
cena  2 200 Kč (cena kurzu zahrnuje práci lektora, písemné materiály a voucher na občerstvení v ceně 50 Kč/den - obsahuje kávu/čaj + dezert) 

 Závazná přihláška k účasti na kurzu