Občanská poradna Hradec Králové

Arteterapie a artefiletika - základní techniky pro skupinovou a individuální práci s klienty sociálních služeb

Kurz účastníky seznamuje se základním využitím arteterapie a artefiletiky v sociálních službách. Cílem programu je účastníkům objasnit základní teoretická a především praktická východiska technik a metod, využívaných v arteterapii a artefiletice tak, aby byl schopen tyto poznatky následně uplatnit ve své praxi. Účastníci kurzu se skrze sebezkušenostní praktické techniky seznámí s možnostmi, jak rozvíjet u klientů kreativitu, redukovat napětí a další psychické obtíže a pracovat s neverbálními projevy. Naučí se zpracovávat vlastní artefiletický plán aplikovatelný do praxe s cílovou skupinou, se kterou pracují. Absolventi budou seznámeni se základy konkrétních terapeutických metod. Absolventi budou seznámeni s limity a riziky využívání technik  arteterapie a artefiletiky pracovníkem bez odpovídající odborné kvalifikace.

Cílem kurzu není poskytovat účastníkům terapii ani sebezkušenostní výcvik.

Cílová skupina účastníků: sociální pracovníci v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství

Cílové kompetence:

  • získat orientaci v základních pojmech v oblasti arteterapie a artefiletiky,
  • porozumět úloze a vymezení kompetencí mezi arteterapií a artefiletikou,
  • naučit se vhodně zvolit metody a techniky arteterapie a artefiletiky v práci s jednotlivými cílovými skupinami klientů v sociálních službách,
  • osvojit si základní postupy a principy artefiletiky a jejich aplikace v praxi sociálního pracovníka formou využití vhodných technik,
  • osvojit si zákonitosti skupinové dynamiky a její využití ve prospěch skupiny
  • osvojit  si  dovedností pro efektivní komunikaci s klienty individuálně i ve skupině - využití vhodných otázek při reflektivním dialogu
  • naučit se rozvíjet vnímavost k výtvarnému vyjádření, jeho symbolům a tématům včetně jejich aplikace do práce s cílovou skupinou
  • posílit schopnost práce s emocemi klientů i s vlastními emocemi

Ukončení kurzu: Uplatnění znalostí a dovedností formou závěrečné práce – vytvoření artefiletického plánu pro zvolenou cílovou skupinu klientů dle profesního zaměření jednotlivých účastníků, jeho závěrečné přednesení. Kritéria hodnocení: realizovatelnost plánu – vhodné využití technik, znalost základních pojmů a principů, kreativita zpracování.

Lektorský tým: Mgr. Lucie Antes, Bc. Michaela Formánková

časová dotace 24 
forma výuky prezenční 
min. počet účastníků  8
 max. počet účastníků  12 
termín

10-11. 4. a 13. 4. 2018, 9 - 16:15

cena  2 200 Kč (cena je uvedena vč. DPH, zahrnuje práci lektora, písemné materiály a voucher na občerstvení v ceně 50 Kč/den - obsahuje kávu/čaj + dezert) 

 Závazná přihláška k účasti na kurzu